Hafta İçi: 9:00 - 18:00

+90 544 528 63 17

İnşaat Prosedürleri Nelerdir?

Ana Başlıklar Altında Konut ve İşyeri, İnşaatı Yapım ve İskan Prosedürleri

1-İMAR DURUMUNU ÖĞRENME AŞAMALARI
Kadastro'dan çap alınması
Bilgi:Arsa üzerinde ahşap ev varsa;koruma kurulu kararı,fotoğraf,röperli kroki de gerekmektedir.
Dilekçe,(dilekçe ekleri:tapu,çap )ekleriyle,ilgili belediye'ye imar durum belgesi müracaatı
Bilgi:Tapu sahibi/sahiplerinin yada noterden vekaletname ile vekilinin ilgili belediyeye müracaatı gerekmektedir.

2-PROJE ÖNCESİ BELGE AŞAMALARI
İlgili belediye'den inşaat istikamet rölevesi alınması
Gerekiyorsa;İfraz yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa yola terk işlemleri gibi
Gerekiyorsa;Tevhid yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa diğer parsellerle birleşme işlemleri gibi,
İfraz veya tevhid yapılmışsa; İfraz ve tevhide göre yeni tapu çıkarılması
Zemin etüdü yapılması ve jeolojik raporun hazırlanması (Yetkin,Jeoloji ,jeofizik müh)

3- PROJE AŞAMALARI
Mimari proje (Yetkin,Mimar)
Statik proje (Yetkin,İnşaat mühendisi)
Zemin iyileştirme(Yetkin,inşaat mühendisi&jeoloji müh/Jeofizik müh ile birlikte)
Mekanik tesisat projesi,(Yetkin,Makine mühendisi)
Elektrik tesisat projesi(Yetkin,Elektrik mühendisi)
Harita teknik uygulama sorumluluğu (Yetkin,Harita mühendisii)
Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması(Yetkin,Mimar,Elk,Mak.İnş.Müh)

4-İNŞAAT YAPI RUHSATI ALINMASI AŞAMALARI
Önemli bilgi:Yapı sahibi,yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.
Yapı denetimin zorunluğu olduğu illerde,"yapı ruhsatı"nın yapı denetim şirketince alınması
işverenin (Yapı ruhsatı adayının),kendi seçeceği bir yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması
İşverenenin;inşaat için yapımcı müteahhit firmayla noterden müteahhit sözleşmesi yapması
İşveren yada noterden vekilinin yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması
Projelerin yapı denetime teslim edilmesi
Yapı denetimle ilgili ödemeler
Otopark bedellerinin yatırılması
İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması
inşaat ,yapım ruhsatı alınması

5-YIKIM & KAZI BELGE AŞAMALARI
SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması
SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması
Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi
Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı
Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması
Yıkım ve kazı ruhsat harçları
Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı
Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması
Yıkım ve kazı ruhsatı alınması
İhtiyaten yan binaya verilebilecek zararlar için,inşaat all risk sigortası yaptırılması

6-İNŞAAT SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR
Elektrik iş yeri dosyası açtrılması
Şantiye pano projesi yaptırılması ve elektrik idaresine onaylatılması
Şantiye panosu hazırlatılması
Şantiye panosunun inşaat yerine montajı
Şantiye panosunun incelenmesi için elekrik idaresinden muayene randevusu alınması
Şantiye panosu için eletrik idaresinden muayene elemanının alınması ve muayene ettirilmesi
Şantiyeye elektrik çekilmesi için elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınması
Şantiye panosu için,nüfus müdürlüğünden mevcut ve inşaat adresinize ait ikametgah belgesi alınması
Şantiye elektrik ön aboneliği yapılması
Belediye'den;elektrik bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Şantiye elektriği kazısı yapılması
Şantiye elektriği için yer altı kablosu alınması ve döşenmesi
Şantiye elektriği kazısı kapatılması
Şantiye panosununa elektrik idaresince elektrik bağlanması
Şantiye elektriğinin açılması
Sular idaresine;yapı ruhsatı,yapı ruhsatında adı geçen kişilerin kimlik fotokopisi ile müracaat
Sular idaresine ön abonelik yapılması(Pul bedeli,sayaç bedeli,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi)
Sular idaresinden;şantiye suyu bağlantı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den;şantiye su bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Şantiye suyu için kazı yapılması
Sular idaresine şantiye suyu için su ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılması
Şantiye suyu kazısı kapatılması
Şantiye suyu açılması
Doğalgaz idaresinde(ön abonelik) bağlantı talebi anlaşmasının imzalanması (Kimlik fotokosi,adres beyanı)
Doğalgaz idaresine, bağlantı bedeli ödenmesi
Doğalgaz idaresinden iç tesisat yapım belgesi alınması
Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasıyla doğalgaz iç tesisat proje ve yapım sözleşmesi yapılması
Doğalgaz idaresi bağlantı ücret dekontu ve projeyle başvurularak,proje onayı istenmesi
Yetkili doğalgaz iç tesisat firmasının projesinin;doğalgaz idaresine onaylatılması
Doğalgaz idaresince doğalgaz kutu yerinin tespiti yaptırılması
Belediye'den; doğalgaz bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Doğalgaz kutu bağlantısı için kazı yapılması
Doğalgaz idaresine kutu koydurulması
Telekom idaresinden bağlantı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den; telekom için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Telekom kazısı yapılması
Telekom kutu bağlantısı yaptırılması
Telekom kazısı kapatılması
Asansör projesinin ve uygulamasının makine mühendisleri odasınca onaylanması
Zorunluysa,yola kum,mıcır,demir inecekse,ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye harçları
Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı
Hafriyat Kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması
Beton dökümü için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,transmixer güzergahı alınması


7-İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI
Tüm bina kaba inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
Tüm ince inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması
Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

8- İSKAN AŞAMALARI
Temel vizesinin yapılmış olması
Tapudan Kat irtifak kurdurulması işlemleri
Tapudan Kat irtifakı tapularının çıkarılması
Emlak beyannamesi verilmesi(Arsadan kat mülkiyetine geçiş olduğu için)
Isı yalıtım vizesi için yalıtım malzemelerinin fatura örneğinin yapı denetime teslimi
Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması
Harita teknik uygulama onayı (Binanın yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair)
Yangın söndürme ekipmanlarının alınması
Yangın söndürme ekipmanlarının faturasının belediyeye ibrazı
İtfaiye yangın harçlarının yatırılması
Yangın söndürme tüplerinin kartlarının belediyeden alınması
Yangın söndürme tüplerinin kartlarının satıcıya onaylatılması
İtfaiye,yangın tesisat uygunluk raporu ve buna ait işlemler
Sivil Savunma;sığınak uygunluk raporu ve buna ait işlemler
SGK dan esas işverene ait ilişiksiz yazısı alınması
Sular idaresi kontrolu ve uygunluk raporu,ve buna ait işlemler
Elektrik sayaçlarının alınması
Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol ve ayar yaptırılması
Elektrik idaresinden sayaç ayar belgesi alınması
İş bitim belgelerin doldurulması ve yetkili elektrik mühendisine imzalatılması
Yapı denetimce elektrik tesisatının kontrolu
Yapıya alınacak elektrik direk numarasının elektrik dosyasına yazılması
Yapı denetimden elektrik uygunluk raporu alınması ve elektrik idaresine gidilmesi
Elektrik idaresi ön aboneliği olunması
Elektriğin açılması
İtfaiye yangın kontrolu ve uygunluk raporu ve buna ait işlemler
Cephe onayı, cephenin belediye komisyonunca onaylanması
Bina tanıtım tabelasının hazırlatılması ve bina dış cephesine takılması
Bina giriş,arka,yan,ön duvarlarını yapılmış olması
Yapı denetim uygunluk raporunun tamamlanmış olması
İskan heyeti kontrolu ve uygunluk raporu
İskan için vergi dairesine beyanname verilmesi
Yapı kullanma izin belgesi harçlarının vergi dairesine yatırılması
İlgili belediyede yapı sahibinin,yapı denetim firmasının,proje müellifinin ve müteahhitin yapı ruhsatı belgesini imzalaması
Belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması

9-ABONELİKLER
Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasınca iç tesisat yapılması
Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu alınması
Dogalgaz yetkili iç tesisatçıdan alınan abonelik bilgi formuna;adres beyanı,nufus cüzdanı fotokopisi eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi
Doğalgaz idaresiyle abonelik sözleşmesi yapılması
Doğalgaz idaresine güvence bedeli ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması
Doğalgaz idaresince iç tesisatın kontrol edilmesi
Doğalgaz idaresinden,doğalgaz bağlantı uygunluk yazısı alınması
Doğalgazın açılması
Tapudan,kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi),kat mülkiyeti tapuları,son 6 ayda çekilmiş,2 fotoğraf)
Belediyeye kat mülkiyeti,emlak beyannamesi verilmesi
Kanalizasyon idaresinden;kanalizasyon bağlantısı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den;kanalizasyon bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Kanalizasyon kazısı yapılması
Kanalizasyon idaresi gözetimde,kanalisazyonun ana şebekeye bağlanması
Kanalizasyon kazısının kapatılması
Çevre düzenlemesinin ,kanalizasyon kazılarından sonra tamamlanması
Elektrik Aboneliğinin,mesken aboneliğine çevrilmesi
Sular idaresine mesken abonelikleri için, aslen veya vekaletle başvuru,pul,sayaç,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi,
Mesken aboneliği için evraklar;(nüfus müdürlüğünden ev ve inşaat ikemetgahı,yapı kullanma izin belgesi aslı ve fotokopisi,eks kart,tapu fotokopisi,dask deprem sigortası fotokopisi)
Sular idaresinin yerinde kontrolu
Su sayaçlarını takılması
Suyun kullanıma açılması
Kalorifer Isınma cihazlarına gaz verilmesi

10-Yukarıdaki Aşamalara ait belge,hizmet bedelleri